• facebook
 • twitter
 • Regulamin quizu: Fundusze Europejskie to działa

  dodane 21.09.2017 00:00

  1. Organizator:

  Instytut Gość Media.

  Quiz jest opublikowany na stronie internetowej funduszeeuropejskie.gosc.pl w ramach projektu „Fundusze Europejskie to działa”. Projekt ten realizowany jest we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

  2. Cel:

  Interakcja z czytelnikami oraz utrwalenie wiedzy przekazywanej w artykułach z cyklu „Fundusze Europejskie to działa”.

  3. Adresaci:

  Czytelnicy tygodnika „Gość Niedzielny” oraz użytkownicy strony www.gosc.pl z terenu całej Polski.

  4. Quiz:

  W quizie zamieszczone będą pytania tematycznie powiązane z artykułami publikowanymi w ramach projektu edukacyjnego „Fundusze Europejskie to działa” na łamach tygodnika „Gość Niedzielny” oraz na stronie funduszeeuropejskie.gosc.pl. Będą sprawdzały zrozumienie tychże artykułów. Quiz aktywny będzie każdorazowo przez tydzień od dnia publikacji artykułu z cyklu „Fundusze Europejskie to działa”. Quiz dostępny jest wyłącznie dla osób zalogowanych, logować się można przez konto na portalu wiara.pl bądź przez konta na portalach społecznościowych typu Facebook, Google+.

  5. Konkurs:

  Spośród uczestników quizu każdorazowo wyłonionych zostanie pięciu laureatów. Laureatami będą nadawcy wybranych zgłoszeń wyliczonych adekwatnie do liczby zgłoszeń (np. co piąty, gdy zgłoszeń będzie 25 – piąty, dziesiąty, piętnasty, dwudziesty, dwudziesty piąty).

  6. Nadsyłanie zgłoszeń:

  Zgłoszenia mogą być wysyłane wyłącznie przez osoby fizyczne. W quizie i w konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Instytutu Gość Media oraz osoby z nimi spokrewnione i w jakikolwiek sposób zaangażowane w przygotowanie quizu.

  Zgłoszenia dokonuje się poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania quizu za pośrednictwem strony internetowej funduszeeuropejskie.gosc.pl, na której jest on opublikowany.

  Każdy uczestnik quizu może przysłać tylko jedno zgłoszenie i otrzymać tylko jedną nagrodę.

  7. Skład komisji przyznającej nagrody:

  ks. Marek Gancarczyk – redaktor naczelny tygodnika „Gość Niedzielny”

  Łukasz Gros – koordynator projektu „Fundusze Europejskie to działa”

  Paweł Lis – kierownik działu promocji tygodnika „Gość Niedzielny”

  8. Rozstrzygnięcie quizu i nagrody:

  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu pięciu dni roboczych po wygaśnięciu ankiety na stronie internetowej.

  Lista zwycięzców konkursu, zawierająca imiona, nazwiska i miejscowość ich zamieszkania, zostanie opublikowana na Stronach internetowych w miejscu poświęconym quizowi niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.

  Nagrody przewidziane w konkursie: szybkowar oraz powerbank

  Organizator poinformuje laureatów quizu o uzyskaniu prawa do otrzymania nagrody, używając adresów e-mail użytych do logowania, w terminie do dwóch tygodni od rozstrzygnięcia konkursu. W przypadku dwóch bezskutecznych prób kontaktu z laureatem, jego prawo do nagrody wygasa, a Organizator jest uprawniony do przyznania nagrody innemu uczestnikowi quizu, wyłonionemu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

  Nagrody zostaną przesłane laureatom quizu za pośrednictwem poczty lub kuriera w ciągu 3 tygodni od rozstrzygnięcia quizu na adres wskazany przez laureata. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata quizu, jego prawo do nagrody wygasa.

  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z powodu podania błędnych danych osobowych przez uczestnika, zmiany danych osobowych uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany na adres e-mail: projekt@gosc.pl lub braku możliwości poinformowania uczestników o nagrodach i sposobach ich wydania z przyczyn niezależnych od Organizatora, a także za doręczenie i terminowość doręczenia listów, przesyłek, a także za wszelkie inne działania Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

  Przyznane nagrody nie podlegają wymianie ani zamianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

  Praw wynikających z uczestnictwa w quizie, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można zbyć ani przenieść.

  9. Postanowienia końcowe

  Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.

  W trakcie trwania quizu Organizator może dokonać zmiany w regulaminie, ograniczenia lub rozszerzenia treści pytań zawartych w quizie oraz zmiany czasu trwania quizu, a co za tym idzie – terminu nadsyłania zgłoszeń.

  Osoby niepełnoletnie, które biorą udział w konkursie, zobowiązane są do przesłania wraz z odpowiedziami pisemnej zgody rodzica lub opiekuna na udział w Konkursie. Dokonać tego należy na adres: projekt@gosc.pl

  Interpretacja regulaminu leży wyłącznie w gestii Organizatora.

  Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją wszelkich postanowień regulaminu.

  Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe uczestników przekazane Organizatorowi będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu przeprowadzenia quizu, doręczenia nagrody zwycięzcom quizu i innych celów wynikających wprost z niniejszego regulaminu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia przyznanie ewentualnej nagrody. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia spowodowany przez operatorów internetowych oraz sieci telefonii komórkowej, jak również za zgłoszenia dokonane przez osoby nieuprawnione.

  Wszelkie informacje o quizie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną maja jedynie postanowienia niniejszego regulaminu.

  Katowice, 18.09.2017 r.

  «« | « | 1 | » | »»

  Archiwum projektu

  Quantcast

  przewiń w dół