• facebook
 • twitter
 • Na skróty po programach

  Wiesława Dąbrowska-Macura

  |

  GN 24/2016

  dodane 09.06.2016 07:00

  Polska jest największym beneficjentem pomocy unijnej. Pieniądze te pomogą w rozwoju polskiej gospodarki, pobudzą przedsiębiorczość oraz innowacyjny rozwój firm.

  Do 2020 r. można starać się o dofinansowanie z Funduszy Europejskich projektów w ramach 6 programów krajowych: Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Cyfrowa, Polska Wschodnia i Pomoc Techniczna. Jakie przedsięwzięcia mają szansę na dofinansowanie w ramach poszczególnych programów? Kto może starać się o dotację? Które programy zainteresują przedsiębiorców, a gdzie mogą szukać środków młodzi ludzie, którzy mają pomysł na własny biznes?

  Infrastruktura i Środowisko

  To największy program finansowany z Funduszy Europejskich. W latach 2014–2020 na projekty realizowane w ramach tego programu w Polsce Unia Europejska przeznaczyła 27,4 mld euro. Główne dziedziny, na które zostaną przekazane te pieniądze to: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochrona zdrowia i kultura.

  O dotację ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko mogą starać się przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego oraz administracja publiczna, różne instytucje ochrony zdrowia, kultury, nauki i edukacji, właściciele dużych przedsiębiorstw, ale także przedsiębiorcy prowadzący małe i średnie firmy oraz organizacje pozarządowe. Szansę na dofinansowanie mają przedsięwzięcia dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, jak budowa elektrowni wiatrowych, paneli słonecznych czy źródeł geotermalnych wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucji. Zaplanowane są też konkursy na projekty dotyczące ochrony środowiska. Firmy, zarówno duże, jak i małe oraz średnie, mogą starać się o dofinansowanie termomodernizacji budynków albo wprowadzenia energooszczędnej technologii w produkcji, którą zajmuje się przedsiębiorstwo. Dotację mogą otrzymać również projekty związane z transportem kolejowym, np. na zakup nowoczesnego taboru. Wspierane będą także inwestycje w ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego oraz zasobów kultury, np. instytucje kultury czy szkoły artystyczne. Środki z tego programu przeznaczone są na rozbudowę infrastruktury systemu państwowego ratownictwa medycznego, szpitali ponadregionalnych i współpracujących z nimi jednostek diagnostycznych w zakresie chorób „aktywności zawodowej” oraz opieki nad matką i dzieckiem.

  Inteligentny Rozwój

  Środki z tego programu, a jest to 8,6 mld euro, trafią głównie do przedsiębiorców – zarówno tych prowadzących duże, jak i małe oraz średnie firmy. W ramach tego programu można uzyskać dofinansowanie np. na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w swojej firmie albo na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad nowymi produktami łącznie z zakupem potrzebnego do badań sprzętu czy oprogramowania komputerowego. Na wsparcie mogą też liczyć instytuty naukowe, wyższe uczelnie oraz instytucje wspierające prowadzenie działalności gospodarczej – np. o charakterze doradczym czy finansowym.

  Wiedza Edukacja Rozwój

  Na realizację Programu Wiedza Edukacja Rozwój z unijnego budżetu wygospodarowano 4,7 mld euro. Spora część tej kwoty jest przeznaczona na wsparcie osób młodych wkraczających na rynek pracy. Na przykład ci, którzy nie ukończyli 30 lat, nie pracują ani się nie uczą, mogą w ramach tego programu otrzymać kompleksowe wsparcie „szyte na miarę”. Przeprowadzana jest analiza potrzeb i możliwości danej osoby i na tej podstawie opracowywana jest indywidualna ścieżka kariery, uwzględniająca m.in. uzupełnienie edukacji, szkolenia, staże i praktyki, wsparcie w postaci dotacji na otworzenie własnej firmy.

  Oprócz aktywizacji zawodowej osób młodych program ten wspiera szkolnictwo wyższe (np. dostosowanie programów studiów do potrzeb rynku pracy), innowacje społeczne, mobilność ponadnarodową, a także reformy w obszarze zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji czy zdrowia (fundusze na programy profilaktyczne i kształcenie kadr medycznych). Na liście beneficjentów znajdują się m.in.: jednostki samorządu terytorialnego i administracja rządowa, instytucje zajmujące się pomocą społeczną i rynkiem pracy, uczelnie oraz instytucje naukowo-badawcze, podmioty opieki zdrowotnej i lecznicze, przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe.

  Polska Cyfrowa

  O dotacje z Programu Polska Cyfrowa mogą starać się: przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, jednostki administracji rządowej, instytucje naukowe i kulturalne oraz organizacje pozarządowe. Finansowane są trzy grupy projektów. Do pierwszej należą przedsięwzięcia, które umożliwiają dostęp do szybkiego internetu na terenach, gdzie ten dostęp był ograniczony lub wcale go nie było – budowa lub rozbudowa sieci. Drugą grupę stanowią projekty, dzięki którym zwiększa się pula usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną – np. świadczenie usług przez internet przez różne urzędy publiczne, sądy, szpitale, cyfrowe udostępnianie zasobów nauki i kultury. Trzecia grupa obejmuje działania zachęcające ludzi do korzystania z internetu i zwiększające ich cyfrowe kompetencje – kursy komputerowe skierowane do osób starszych i nauka programowania dla dzieci klas I–III przede wszystkim z terenów wiejskich.

  Na wsparcie mogą też liczyć młodzi i kreatywni programiści. Na dofinansowanie projektów w ramach Programu Polska Cyfrowa w latach 2014–2020 przeznaczono 2,2 mld euro.

  Polska Wschodnia

  Celem programu jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności Polski Wschodniej – makroregionu obejmującego województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Jego środki – 2 mld euro – przeznaczone są na powstawanie i rozwój start-upów, międzynarodową działalność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, tworzenie innowacyjnych produktów lub usług (m.in. przez wykorzystanie wzornictwa przemysłowego czy wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych) oraz na inwestycje w komunikację miejską, drogi i kolej.

  O dofinansowanie swoich projektów mogą starać się m.in. właściciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy chcą wprowadzać na rynek innowacyjne rozwiązania albo rozszerzyć działalność poza granice Polski. Wsparcie mogą też otrzymać ludzie młodzi, pragnący założyć własny innowacyjny biznes – w ramach kompleksowego wsparcia programu Platformy startowe dla nowych pomysłów, do którego zgłaszać się można przez stronę www.platformystartowe.gov.pl. Miasta wojewódzkie mogą sięgnąć po środki na budowę dróg i obwodnic czy np. zakup nowoczesnych, niskoemisyjnych autobusów dla komunikacji miejskiej.

  Pomoc Techniczna

  Ze środków unijnych w ramach Programu Pomoc Techniczna (0,7 mld euro) korzystają instytucje odpowiedzialne za wdrażanie Funduszy Europejskich w Polsce. Ich lista jest ściśle określona. W ramach programu podejmowane są też działania służące promocji i informowaniu o Funduszach Europejskich możliwych do pozyskania przez nasz kraj w latach 2014–2020.

  Poznaj programy krajowe

  Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania dofinansowania projektów oraz konkursów dotacji w ramach poszczególnych programów krajowych można znaleźć w portalu Funduszy Europejskich, w serwisach:Infrastruktura i Środowisko – www.pois.gov.pl, Inteligentny Rozwój – www.poir.gov.pl, Wiedza Edukacja Rozwój – www.power.gov.pl, Polska Cyfrowa – www.polskacyfrowa.gov.pl, Polska Wschodnia – www.polskawschodnia.gov.pl, Pomoc Techniczna – www.popt.gov.pl.

  «« | « | 1 | » | »»
  oceń artykuł Pobieranie..

  Archiwum projektu

  Quantcast

  przewiń w dół