Dla tych o wielkim sercu

Wiesława Dąbrowska-Macura

|

Gość Niedzielny 43/2016

publikacja 20.10.2016 00:00

Ze wsparcia Funduszy Europejskich mogą korzystać różnego rodzaju fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe, których celem nie jest wypracowanie zysku, a służba jakimś szczytnym ideom.

Fundusze Europejskie wspierają projekty realizowane np. przez organizacje pomagające osobom z niepełnosprawnościami. Fundusze Europejskie wspierają projekty realizowane np. przez organizacje pomagające osobom z niepełnosprawnościami.
Roman Koszowski /foto gość

Wsparcie różnorodnej działalności organizacji pozarządowych dostępne jest w formie dofinansowania realizacji celów statutowych albo jako pomoc merytoryczna, np. w postaci szkoleń dla członków organizacji. Środki dla tego typu instytucji przewidziano przede wszystkim w programach regionalnych. Są one dostępne także w programach: Infrastruktura i Środowisko, Wiedza Edukacja Rozwój czy Polska Cyfrowa.

Pomoc potrzebującym

Chyba najszerszym polem działalności różnego rodzaju fundacji i stowarzyszeń jest wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i przeciwdziałanie ich społecznemu wykluczeniu. Na liście grup objętych pomocą tego rodzaju są osoby z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny, rodziny wielodzietne i opiekujące się osobami starszymi albo doświadczające ubóstwa, usamodzielniający się wychowankowie domów dziecka oraz osoby opuszczające zakłady karne, a także społeczność romska czy bezdomni. Do grupy osób znajdujących się w trudnej sytuacji zalicza się rówinież uchodźców i imigrantów, którym spore trudności sprawia zadomowienie się w naszym kraju i integracja ze społeczeństwem. W programach regionalnych organizacje pozarządowe pomagające tym grupom znajdą środki na działania doradcze i szkoleniowe, na pomoc psychologiczną albo naukę radzenia sobie w kontaktach ze społeczeństwem. Na unijne dofinansowanie mogą też liczyć projekty obejmujące pomoc w znalezieniu pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

O wsparcie z programów regionalnych mogą też ubiegać się organizacje pozarządowe oferujące usługi opiekuńcze. Fundusze unijne finansują m.in. rozwój takich usług na bazie nowoczesnych technologii (np. teleopieka), szkolenia opiekunów, rozwój mieszkań chronionych, np. dla osób z niepełnosprawnościami czy wychowanków domów dziecka. Wspierana jest też pomoc rodzinom dysfunkcyjnym, np. tworzenie świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych czy zajęć dla dzieci i młodzieży.

Informacji o możliwościach ubiegania się o dofinansowanie z programów regionalnych należy szukać na portalach poszczególnych programów. Ich adresy znajdują się na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl, w zakładce „Serwisy programów”. Środki na realizację projektów obejmujących pomoc społeczności romskiej albo osobom opuszczającym zakłady karne zaplanowano w Programie Wiedza Edukacja Rozwój (www.power.gov.pl). Szukając możliwości unijnego dofinansowania projektów wspierających osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, warto skontaktować się też z najbliższym ośrodkiem pomocy społecznej albo centrum pomocy rodzinie. Szczegółowe informacje oraz fachową poradę można również uzyskać w najbliższym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich (adres znajduje się na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

Rozwój ekonomii społecznej

Formą pomocy osobom w trudnej sytuacji jest działalność podmiotów z sektora ekonomii społecznej. Ekonomia społeczna – mówiąc najprościej – to forma działalności gospodarczej łącząca w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Rdzeń tego sektora stanowią tzw. przedsiębiorstwa społeczne. Przykładem takiego przedsiębiorstwa jest Stowarzyszenie „Być razem”, zakładające Domy Wspólnoty, gdzie bezdomni, początkowo wspierani przez stowarzyszenie, przejmują stopniowo odpowiedzialność za prowadzenie przekazanego im we wspólne użytkowanie domu. Podobny charakter ma krakowski pensjonat „U Pana Cogito”, który zatrudnia osoby po kryzysach psychicznych, a zyski ze swojej działalności przeznacza również na rehabilitację osób niepełnosprawnych. Tego rodzaju podmioty zazwyczaj są zakładane i prowadzone przez organizacje pozarządowe. Unijne środki na rozwój tych przedsięwzięć znajdują się w Programie Wiedza Edukacja Rozwój oraz w programach regionalnych. Można się o nie ubiegać za pośrednictwem ośrodka wsparcia ekonomii społecznej. Kontakt do najbliższego ośrodka można znaleźć na stronie www.ekonomiaspoleczna.pl/x/433511?projekt=543995. Informacje o unijnych funduszach na rozwój ekonomii społecznej można znaleźć na stronie www.ekonomiaspoleczna.pl.

Dla środowiska i kultury

Pozarządowe organizacje ekologiczne mogą ubiegać się o fundusze na przeprowadzenie kampanii edukacyjnych dotyczących zmian klimatycznych, poprawę świadomości ekologicznej mieszkańców określonego terenu czy obszarów chronionych. Środki na te działania są dostępne w Programie Infrastruktura i Środowisko (www.pois.gov.pl), a dofinansowanie przyznaje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (www.nfosigw.gov.pl). O wsparcie można się także ubiegać za pośrednictwem Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (www.ckps.lasy.gov.pl). Ekologiczne projekty edukacyjne organizacji pozarządowych mogą też liczyć na wsparcie programów regionalnych. Wnioski o dofinansowanie z tego źródła rozpatrują wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej albo urzędy marszałkowskie.

Organizacje prowadzące działalność związaną z kulturą mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów zakładających poprawę dostępu do swojej działalności oraz uatrakcyjnienie oferty. Na wsparcie większe szanse mają projekty wpływające na ożywienie społeczno-gospodarcze otoczenia, w którym ubiegająca się o dotację organizacja funkcjonuje. Dzięki środkom dostępnym w Programie Infrastruktura i Środowisko pozarządowe organizacje o charakterze kulturalnym mogą rozwijać swoją infrastrukturę oraz poszerzyć działalność. Dla organizacji pozarządowych zarządzających obiektami zabytkowymi o ponadregionalnym znaczeniu w Programie Infrastruktura i Środowisko dostępne są środki na renowację czy przebudowę tych budowli oraz na zachowanie ich otoczenia. Wnioski o dotacje w tym obszarze przyjmuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (www.mkidn.gov.pl).

Natomiast w Programie Polska Cyfrowa zaplanowano fundusze na cyfryzację zasobów kultury i udostępnienie ich w internecie, o które można ubiegać się w Centrum Projektów Polska Cyfrowa (www.cppc.gov.pl). O te środki organizacje pozarządowe mogą się ubiegać tylko w partnerstwie. Lista instytucji partnerskich znajduje się w szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Polska Cyfrowa.

Na naukę

W programach regionalnych środki na wsparcie swoich projektów znajdą organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność związaną z edukacją. Dotację można otrzymać np. na stworzenie nowych miejsc w przedszkolu albo na dodatkowe zajęcia dla dzieci. Na dofinansowanie mogą też liczyć projekty adresowane do uczniów w szkołach wszystkich szczebli – np. dodatkowe kursy językowe czy zajęcia informatyczne, a w szkołach zawodowych – zorganizowanie praktyki u pracodawców albo doradztwo zawodowe. Fundusze dostępne w programach regionalnych wspierają również tzw. kształcenie ustawiczne. Projekty tego typu mogą być skierowane tylko do dorosłych osób bezrobotnych. Powinny one dotyczyć aktywizacji zawodowej bezrobotnych.

Fundusze Europejskie oferują różnorodne wsparcie dla stowarzyszeń i fundacji. Na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl można znaleźć informacje, jak z tego wsparcia skorzystać. •