Pieniądze dla młodych

Wiesława Dąbrowska-Macura

|

Gość Niedzielny 41/2016

publikacja 06.10.2016 00:00

Fundusze Europejskie mają szeroką ofertę propozycji dla ludzi młodych – zarówno dla tych poszukujących pracy, gotowych podnosić kwalifikacje zawodowe albo zdobywać nowe, jak i dla osób kreatywnych oraz przedsiębiorczych, marzących o własnej firmie, a także dla studentów.

Indywidualni studenci bezpośrednio nie mogą starać się o dofinansowanie z Funduszy Europejskich swoich studiów. Mogą natomiast korzystać z propozycji, jakie dzięki unijnym środkom oferuje im uczelnia. Indywidualni studenci bezpośrednio nie mogą starać się o dofinansowanie z Funduszy Europejskich swoich studiów. Mogą natomiast korzystać z propozycji, jakie dzięki unijnym środkom oferuje im uczelnia.
łukasz Ostalski /REPORTER/east news

Środki dla osób młodych zostały przewidziane przede wszystkim w programach Wiedza Edukacja Rozwój oraz Polska Wschodnia. Pomoc oferowana jest w formie finansowej (dotacje, np. na założenie własnej firmy) oraz w postaci doradztwa, szkoleń i staży w firmach, które umożliwiają podniesienie kwalifikacji lub zdobycie doświadczenia zawodowego. Propozycje skierowane są przede wszystkim do ludzi w wieku 15–29 lat, którzy mają problemy ze znalezieniem pracy, ukończyli już naukę i nie uczestniczą w żadnych szkoleniach. To spora grupa, stanowiąca prawie jedną czwartą wszystkich osób bezrobotnych w Polsce. Ludziom tym najtrudniej znaleźć zatrudnienie, ponieważ często ich wykształcenie nie jest dostosowane do potrzeb pracodawców. Fundusze Europejskie wspierają działania prowadzące do poprawy pozycji młodych osób na rynku pracy.

Po pierwsze: praca

Dla osób do 30. roku życia, które nie mają pracy, nie szkolą się ani się nie uczą, Program Wiedza Edukacja Rozwój oferuje pomoc w podniesieniu kwalifikacji i kompetencji, zdobyciu doświadczenia zawodowego, w znalezieniu zatrudnienia lub założeniu własnego biznesu. Oferta ta obejmuje pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (propozycje pracy albo doradztwo w zakresie wyboru zawodu zgodnego z wykształceniem, kwalifikacjami i pomoc w planowaniu kariery zawodowej) oraz wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji lub zdobyciu nowych umiejętności dopasowanych do potrzeb pracodawców (kursy, szkolenia, studia podyplomowe). Propozycja udziału w stażu czy praktyce zawodowej u różnych pracodawców pomoże osobom wchodzącym dopiero na rynek pracy w uzyskaniu doświadczenia zawodowego, a to ułatwi w przyszłości samodzielne poszukiwanie satysfakcjonującego zatrudnienia. Program Wiedza Edukacja Rozwój wspiera też mobilność zawodową osób młodych, oferując pomoc w zmianie miejsca zamieszkania w celu podjęcia pracy w innej miejscowości.

Skierowane do młodzieży działania zaplanowane w programie Wiedza Edukacja Rozwój są częścią specjalnego pakietu pod nazwą „Gwarancje dla młodych”. Ma on na celu zapewnienie osobom młodym dobrej oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia albo przyuczenia do zawodu lub odbycia stażu. Charakterystyczne dla tego pakietu jest to, że jedną ze wspomnianych propozycji młody człowiek otrzyma w ciągu czterech miesięcy od momentu zakończenia nauki czy utraty pracy. Informacje na temat funkcjonowania tej inicjatywy oraz porady, jak z niej skorzystać, można znaleźć na stronach www.gdm.praca.gov.pl oraz www.power.gov.pl – w zakładce „O programie” znajduje się punkt zatytułowany „Skorzystaj z Inicjatywy dla Młodych”. Projekty wspierane w ramach inicjatywy Programu Wiedza Edukacja Rozwój realizują m.in. Ochotnicze Hufce Pracy (www.ohp.pl).

Młodzi na swoim

Program Wiedza Edukacja Rozwój proponuje młodym bezrobotnym osobom (do 30. roku życia), które nie uczą się ani nie uczestniczą w szkoleniach podnoszących zawodowe kwalifikacje, wsparcie w założeniu własnej firmy. Obejmuje ono dotację na start firmy, a także pomoc na początkowym etapie jej funkcjonowania. Aby skorzystać z tego rodzaju wsparcia, należy skontaktować się z Powiatowym Urzędem Pracy, który przyznaje młodym ludziom unijne dofinansowanie na założenie firmy, albo z Wojewódzkim Urzędem Pracy, który wybiera instytucje realizujące projekty udzielające wsparcia.

W ramach Programu Polska Wschodnia osoby, które mają nie więcej niż 35 lat, mogą uzyskać środki na założenie własnego start-upu, czyli firmy, której celem będzie opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnych produktów albo wprowadzenie na rynek nowoczesnych usług. Fundusze na realizację tego zadania przewidziano w działaniu „Platformy startowe dla nowych pomysłów”, realizowanym na terenie pięciu województw objętych Programem Polska Wschodnia. Działanie to jest adresowane do tych młodych ludzi, którzy mają pomysł na innowacyjną firmę, ale brakuje im finansowego i merytorycznego zaplecza na zrealizowanie go. Program Polska Wschodnia oferuje im specjalistyczną pomoc w dopracowaniu swojej koncepcji na innowacyjny produkt i przekształceniu jej w model biznesowy. Informacje o tej formie wsparcia są dostępne na stronach: www.platformystartowe.gov.pl i www.popw.parp.gov.pl.

Pakiet dla studentów

Niemałe środki z Programu Wiedza Edukacja Rozwój trafiają do wyższych uczelni. A uczelnie przeznaczają te pieniądze na projekty, dzięki którym studenci mogą podnosić swoje umiejętności i zdobywać doświadczenie zawodowe, tak by po ukończeniu studiów jak najszybciej rozpocząć karierę zawodową. Szkoły wyższe oferują więc swoim studentom realizowane ze środków unijnych programy obejmujące płatne staże, szkolenia, zajęcia warsztatowe czy praktyki zawodowe u pracodawców. Funkcjonujące dzięki unijnym środkom Akademickie Biura Karier świadczą usługi związane z doradztwem zawodowym dla studentów oraz pomagają im w nawiązaniu kontaktów z potencjalnymi pracodawcami. Dzięki Funduszom Europejskim studenci mogą uczestniczyć w stażach zagranicznych albo wymianie studenckiej z uczelniami w innych państwach (w ramach projektu Erasmus+) albo brać udział w kursach językowych. O projekty adresowane do studentów, wspierane ze środków Funduszy Europejskich, należy pytać na swojej uczelni.

Do studentów zainteresowanych rozwijaniem kariery naukowej, doktorantów czy młodych naukowców skierowane są propozycje Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowane z Programu Inteligentny Rozwój. Oferta obejmuje projekty wspierające m.in. prowadzenie badań naukowych czy udział w międzynarodowych projektach badawczych. Informacji o tym wsparciu należy szukać w Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (www.fnp.org.pl).

Trzy proste kroki

Jak skorzystać z propozycji Funduszy Europejskich skierowanych do młodych? Wystarczy wykonać trzy kroki. Najpierw trzeba znaleźć odpowiedni dla siebie projekt. Wybierać można wśród projektów wspierających rozwój zawodowy albo założenie własnej firmy. Pomoże w tym Wyszukiwarka projektów na stronie www.FunduszeEuropejskie.gov.pl. Drugim krokiem będzie sprawdzenie warunków udziału w wybranych projektach i zgłoszenie chęci uczestnictwa. Trzeci krok to skorzystanie z propozycji oferowanej w wybranym projekcie – pracy, stażu, szkolenia, dotacji na założenie własnego biznesu Informacji, jak to zrobić, udzieli projektodawca.

Szeroki jest wachlarz projektów wspieranych przez Fundusze Europejskie, skierowanych do ludzi młodych. Informacje o nich można znaleźć na portalu FunduszeEuropejskie.gov.pl. W doborze najbardziej odpowiedniego projektu pomóc mogą Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, działające we wszystkich miastach wojewódzkich. Ich listę oraz adresy można znaleźć na wspomnianym wyżej portalu. •